Algemene voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Diëtist: Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd Diëtist. Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Kwaliteit voedingsadvies

De diëtist staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en voldoet aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria. Daarnaast is de diëtist aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Dit betekent dat de cliënt kan rekenen op advies van goede kwaliteit, een professionele en respectvolle behandeling, waarbij privacy is gewaarborgd.

Vergoeding door zorgverzekeraars

De kosten voor een diëtist zijn opgenomen in de basisverzekering. Er worden standaard drie behandeluren (incl. administratietijd) per kalenderjaar vergoed. Dit valt wel onder het eigen risico (€385,- per jaar in 2024). Dit eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. De diëtist is vrij toegankelijk, echter een aantal zorgverzekeraars stellen een verwijsbrief verplicht.

Gecontracteerde zorg

De kosten van de consulten worden door de diëtist direct bij de zorgverzekeraar ingediend.

Niet-gecontracteerde zorg

De diëtist heeft met een aantal zorgverzekeraars geen overeenkomst afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorgverzekeraars OHRA, Nationale Nederlanden, CZ en Delta Lloyd. De diëtist stuurt voor niet-gecontracteerde zorg een factuur naar de cliënt. Hiervoor geldt het tarief van €19,25 per kwartier. De cliënt kan deze factuur indienen bij de zorgverzekeraar. Gemiddeld wordt dan 75-100% vergoed.

Behandeltijd

De totale behandeltijd bij de behandeling bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is het gesprek met de diëtist. Indirecte tijd wordt gebruikt voor het berekenen en analyseren van de voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer, en het bijwerken van het dossier. Het tarief is €19,25 per kwartier.

Intakegesprek: 60-90 minuten directe tijd + 15 à 30 minuten indirecte tijd.

Vervolgconsult lang: 25 minuten directe tijd + 5 minuten indirecte tijd.

Vervolgconsult kort: 15 minuten directe tijd + 0 minuten indirecte tijd.

Betaling

Indien de cliënt zelf de behandelingen betaalt, stuurt de diëtist een factuur. De cliënt dient het totaalbedrag op de factuur binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer: NL09 KNAB 0256 5211 90 ten name van Diëtistenpraktijk Silla o.v.v. het factuurnummer. Bij gecontracteerde zorg worden de declaraties rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Indien de behandeling binnen het verplichte eigen risico valt, ontvangt de cliënt een rekening van de zorgverzekeraar.

Incasso

De diëtist hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om de kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering in rekening te brengen. In het algemeen zal eerst een herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,- administratiekosten, bij een 3e herinnering met €10,- administratiekosten. Indien de cliënt na de herinnering, aanmaning en sommatie niet binnen de daarin vermelde termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

Annuleren afspraak

Indien een cliënt de afspraak wil annuleren dient dit in ieder geval minimaal 48 uur van tevoren (excl. het weekend) en telefonisch te geschieden. Zo niet, dan is de diëtist gerechtigd om de geplande tijd in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afspraken voor maandag dienen uiterlijk voor vrijdagmiddag te zijn geannuleerd.

Verzekeringsgegevens cliënt

Voor een juiste administratie, afhandeling en declaratie bij de zorgverzekeraar, dient de cliënt een geldig legitimatiebewijs te tonen. Daarom zal de diëtist altijd vragen of de cliënt een geldig legitimatiebewijs meeneemt naar het intakegesprek.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is gericht op een goed resultaat, echter dit resultaat kan niet worden gegarandeerd, aangezien de cliënt hier ook deels zelf verantwoordelijk voor is. Diëtistenpraktijk Silla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende of uit verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Klachtenregeling

Diëtistenpraktijk Silla zorgt voor kwalitatieve zorg. Toch kan het voorkomen dat de cliënt een klacht heeft. De cliënt dient dit allereerst met de diëtist te bespreken. Wanneer dit geen oplossing biedt, kan de cliënt contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via de website: www.klachtenloketparamedici.nl

Bereikbaarheid

Diëtistenpraktijk Silla is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen via 06-52255233. Bij geen gehoor kan de cliënt een voicemailbericht inspreken. De cliënt wordt dan op dezelfde dag of de dag erna teruggebeld. Een e-mail bericht sturen is ook mogelijk: info@dietistsilla.nl. Via de website kan ook een bericht worden gestuurd of online een afspraak worden ingepland: klik hier.